Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
10. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest relevant is, is voordelig.

  

Artikel 3 - De prijs  

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en: - deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

 


Article 4 - The agreement

1. The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer can terminate the agreement.
3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
4. The entrepreneur can - within the law - inform himself if the consumer can meet his payment obligations, as well as of all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance agreement. If on the basis of this investigation the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
5. The entrepreneur will send the following information with the product or service to the consumer, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:
6. The visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints.
7. The conditions under which and the way in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal.
8. The information about existing after-sales service and guarantees.
9. The information included in article 4, paragraph 3 of these terms and conditions, unless the trader has already provided this information to the consumer prior to the execution of the agreement;
10. The requirements for canceling the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
11. In the event of a duration transaction, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.
12. Each agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned. Artikel 4 - De overeenkomst  

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding omtrent het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
8. De informatie over bestaande after-sales service en garanties.
9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstArtikel 5 - Levering en uitvoering  


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van bezorging geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Importkosten zijn voor rekening van de klant.

 

 

Article 6 - Right of withdrawal


1. When purchasing products, the consumer has the option of dissolving the contract within 14 days without giving any reason. This reflection period starts on the day after receipt of the product by or on behalf of the consumer.
2. During this period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
3. If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days of receiving the product. The consumer must inform the consumer using the model form. After the consumer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the goods delivered have been sent back in time, for example by means of proof of shipment.
4. If, at the end of the periods referred to in paragraphs 2 and 3, the customer has not indicated that he wishes to make use of his right to repop. the product has not been returned to the entrepreneur, the purchase is a fact. Artikel 7 - Betaling  

1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht, behoudens wettelijke beperkingen, vooraf gemaakte redelijke kosten bij de consument in rekening te brengen.Artikel 8 - Conformiteit en Garantie  

1. Lotta Bijoux staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande bepalingen en/of of overheidsvoorschriften.
2. Een door Lotta Bijoux, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan Lotta Bijoux te worden gemeld. Retourzending van de producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren.
4. De garantietermijn van Lotta Bijoux komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Lotta Bijoux is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie is niet van toepassing indien: - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. - De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de care guide van Lotta Bijoux en/of zijn behandeld op de verpakking;
6. Als het product kapot is of als er een ander probleem is met het product, moet u binnen 2 dagen na het ontvangen van een bestelling contact met ons opnemen. Wij geven de garantie om het product te mogen repareren of u een nieuwe te geven. Is het product niet te repareren en hebben we geen nieuwe, dan ontvang je binnen 14 dagen je geld terug.
7. Wij geven geen garantie op steentjes die los gaan/eruit vallen, beschadigde parels, gebroken kettingen, items die verkleurd zijn of waarbij de plating is vervaagd. Zie onze care guide om zo lang mogelijk van je sieraad te kunnen genieten.

Artikel 9 - Klachten  

1. De ondernemer heeft een voldoende bekend gemaakte klacht en behandelt deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Artikel 10 - Privacybeleid  

Ons privacybeleid, waarin wordt beschreven hoe we uw informatie zullen gebruiken, vindt u hier. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het beschreven proces en garandeert u dat de door u aangeboden datum correct en actueel is. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van accountgegevens voor juistheid en volledigheid. 

 

 
Artikel 11. Slotbepalingen  

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kim Strijd gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval (een) nieuwe bepaling(en) vervangen waarmee de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk rechtens mogelijk is gestalte gegeven.
4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden mede communicatie per e-mail en fax verstaan ​​mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Artikel 12 - Identiteit van de ondernemer


Lotta Bijoux
Beckeringhstraat 49
3762 EV Soest
Telefoonnummer: 06 42 48 48 67
Email adres: info@lottabijoux.com
KVK nummer: 70132690
BTW nummer: NL858156210B01